ขนาด(มม.)

0D(mm)

ราคา :บาท/เมตร (Price : Baht/m.)
PN3.2 PN4 PN6.3 PN8 PN10 PN12.5 PN16 PN20 PN25
SDR41 SDR33 SDR21 SDR17 SDR13.6 SDR11 SDR9 SDR7.4 SDR6
16 - - - - - - 13 14 17
20 - - - - - 16 18 23 25
25 - - - - 21 24 29 33 39
32 - - - 27 32 39 45 54 63
40 - - 33 40 49 58 69 82 95
50 - - 50 61 75 90 107 127 148
63 - - 78 97 118 143 171 200 235
75 - - 112 138 168 199 240 285 333
90 - - 152 188 228 274 329 388 455
110 - - 228 279 338 406 488 581 678
125 - - 292 356 435 527 631 748 874
140 - - 365 447 545 657 791 939 1,098
160 - - 479 583 711 862 1,030 1,222 1,431
180 - - 602 738 903 1,090 1,303 1,545 1,809
200 - - 746 911 1,107 1,344 1,612 1,912 2,234
225 - - 942 1,155 1,406 1,701 2,040 2,416 2,829
250 - - 1,171 1,438 1,759 2,125 2,546 3,030 3,543
280 - - 1,479 1,806 2,204 2,664 3,201 3,799 4,445
315 983 1,228 1,858 2,287 2,793 3,372 4,049 4,809 5,624
355 1,251 1,553 2,360 2,911 3,541 4,280 5,143 6,098 7,145
400 1,585 1,978 3,009 3,679 4,491 5,434 6,524 7,744 -
450 2,030 2,529 3,880 4,732 5,776 6,987 8,387 9,948 -
500 2,527 3,119 4,767 5,847 7,127 8,621 10,335 - -
560 3,146 3,925 5,966 7,325 8,941 10,800 - - -
630 3,981 4,952 7,537 9,278 11,301 13,684 - - -
710-1600 สอบถามราคาจากทางฝ่ายขายของบริษัทฯ (Quotation upon request)

หมายเหตุ : 1.OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : มม. (Outiside diameter : mm.) PN=ชั้นแรงดัน : บาร์ (Nominal pressure :bar)

(Remarks)   SDR =  อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

                2.ท่อมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 12 เมตร.สำหลับท่อขนาด 20-110 มม.สามารถม้วนได้ ม้วนละ 100 ม.

                (Standard pipe per length 12 m. and pipe OD 20-110 mm. could be coiled in 100 m. per roll)

                3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงราคา โตยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

                (We reserve the right to recondition and changing price without prior notice)